Nhóm tác giả

Dự án này được cung cấp miễn phí cho cộng đồng bởi nhóm tác giả sau:

1/ Dương Hữu Phúc

Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Tôn Đức Thắng

Điều hành Dự án FastAI DEV

Email: dhphuc@fastai.dev

2/ Đỗ Quốc Dũng

Sinh viên – Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Tôn Đức Thắng

Thành viên Dự án FastAI DEV

Email: dqdung@fastai.dev

3/ Võ Tấn Lợi

Sinh viên – Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Tôn Đức Thắng

Thành viên Dự án FastAI DEV

Email: vtloi@fastai.dev

4/ Nguyễn Quốc Vĩnh

Sinh viên – Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Tôn Đức Thắng

Thành viên Dự án FastAI DEV

Email: nqvinh@fastai.dev

5/ Nguyễn Tôn Điền

Sinh viên – Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Tôn Đức Thắng

Thành viên Dự án FastAI DEV

Email: ntdien@fastai.dev